MENU

Kementerian telah menyarankan Seksyen 18, Akta SPRM (Akta 694) 2009 dinyatakan di atas setiap pelan susunatur dan dijadikan senarai semak dalam permohonan Kebenaran Merancang. Seksyen 18. Akta SPRM (Akta 694) 2009 adalah :

"Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang ejen, atau sebagai seorang ejen dia menggunakan, dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akuan atau dokumen lain yang berkenaan dengannya prinsipal itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya."

 

* Berkuatkuasa 1 Jun 2012